Oferta

Nasze usługi obejmują m.in:

Badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne (indywidualne i zbiorowe)

 • diagnoza poziomu rozwoju umysłowego
 • diagnoza dojrzałości szkolnej, możliwości wcześniejszego podjęcia nauki szkolnej, odroczenia obowiązku szkolnego
 • diagnoza przyczyn odchyleń i zaburzeń rozwojowych oraz zaburzeń zachowania
 • diagnoza przyczyn uogólnionych trudności szkolnych
 • diagnoza przyczyn trudności w czytaniu i pisaniu (w tym dysleksji, dysortografii, dysgrafii)
 • badanie predyspozycji zawodowych, zainteresowań i preferencji zawodowych
 • badanie uczniów wybitnie zdolnych
 • diagnoza wad wymowy oraz opóźnień w rozwoju mowy
 • przesiewowe badania słuchu programami “Słyszę…” “Widzę…” „Mówię...”

 

Terapie

 • indywidualna terapia logopedyczna, w tym terapia osób jąkających się
 • grupowa terapia logopedyczna
 • indywidualna terapia pedagogiczna uczniów
 • spotkania terapeutyczne dla dzieci i młodzieży

 

Konsultacje i porady specjalistów

 • porady dotyczące rozwijania potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów
 • konsultacje w zakresie problemów wychowawczych, rodzinnych
 • porady i pomoc specjalistyczna rodzinie dziecka zagrożonego ryzykiem nieprawidłowego rozwoju (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)
 • porady indywidualne związane z wyborem kierunku kształcenia, wyborem zawodu, planowaniem kariery zawodowej 

 

Orzekanie (na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych) i kwalifikowanie dzieci i młodzieży do odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej, profilaktyczno-wychowawczej i opieki.

Ponadto oferujemy w szkołach i innych placówkach:

 • różnego rodzaju treningi, m.in.: ART, EEG Biofeedback, zajęcia edukacyjne
 • zajęcia profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i rodziców
 • warsztaty zawodoznawcze, pogadani z zakresu orientacji zawodowej
 • konsultacje z nauczycielami, wychowawcami na terenie szkoły i poradni, instruktaże, prelekcje, warsztaty
 • udział w radach pedagogicznych (zgodnie z możliwościami i ze zgłaszanymi potrzebami)
 • udostępniamy informacje o innych placówkach terapeutycznych oraz szkołach ponadpodstawowych
 • prowadzimy bank informacji o szkołach, zawodach i formach dokształcania