Za Życiem

Wiodący Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy


Informujemy, że między Powiatem Olsztyńskim a Ministerstwem Edukacji Narodowej zostało podpisane porozumienie na realizowanie przez poradnię zadań, z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Na obszarze naszego powiatu pełnimy rolę Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego. Działalność ośrodka przewidziana jest na 5 lat (2017 – 2021).


Do zadań ośrodka należy (Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 5 września 2017 w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych):

1) Udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka.


2) Wskazanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności: rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.


3) Wskazanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom.


4) Koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatów, w tym:

- zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
- prowadzenie akcji informacyjnych,

- monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzicom.


5) Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach oświatowych, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów.


Wspieramy rodziców i dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.


Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 89 527 03 46.