RODO

Olsztyn, dnia 6 maja 2019r.

 

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UEL2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanego dalej RODO informuję, że administratorem jest Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie przy pl. Bema 5która przetwarza dane w celu realizacji zadań statutowych.

Dane gromadzone i przetwarzane są w trybie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO w związku realizacją zadań statutowych.

Administrator, może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.

Każda osoba, której dane dotyczą jest uprawniona w trybie art. 15 RODO douzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

Dane osobowe będą przechowywane przez administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
         Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.
              Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Powiatowej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Olsztynie jest Paweł Jurczak, tel. 
89 527 03 46.

 

..............................................................................................................................................

Klauzula informacyjna


Informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych Pani/Pana dziecka jest Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z siedzibą w Olsztynie, plac Bema 5, 10-516 Olsztyn, NIP 739 327 98 52, REGON 000798713, tel/fax: 89 527 03 46, e-mail: pppp.olsztyn@poczta.fm, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania powierzonych przez Panią/Pana danych osobowych,

 2. inspektorem danych osobowych u Administratora jest Paweł Jurczak tel. 89 527 03 46,

 3. przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu diagnostycznego, opiniotwórczego, orzeczniczego i/lub terpeutycznego i nie będą udostępniane innym odbiorcom (za wyjątkiem uprawnionych organów),

 4. podstawą przetwarzania przekazanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO w związku z realizacją zadań statutowych,

 5. podanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia w/w procesów, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest ich przeprowadzenie,

 6. zgodnie z art. 15 RODO posiada Pani/Pan prawo do uzyskania dostępu do powierzonych danych osobowych, sprostowania ich, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego,

 7. wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

 8. przekazane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
  w tym profilowaniu,

 9. przekazane dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat – zgodnie z instrukcją kancelaryjną.