Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Olsztynie

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Olsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Olsztynie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak możliwości zmiany wielkości czcionki
 • Brak możliwości zmiany kontrastu
 • Brak tytułów alternatywnych dla zdjęć i grafik

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paweł Ruczyński.
 • E-mail: informatykpppp@gmail.com
 • Telefon: 89 527 03 46

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olsztynie
 • Adres: Pl. Bema 5
  10-516 Olsztyn
 • E-mail: pppp.olsztyn@poczta.fm
 • Telefon: 89 527 03 46

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Olsztynie
Pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn

 • przy wejściach do budynków znajdują się podjazdy dla wózków
 • w budynku znajduje się winda
 • budynek wyposażony jest w toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych

 

Informacje dodatkowe

Aktualnie trwają prace nad przebudową strony i poprawą dostępności cyfrowej