Warsztaty dla Dobrych Rodziców

9 stycznia 2011r. na terenie PPP-P w Olsztynie odbyły się pierwsze zajęcia z cyklu „Warsztaty dla Dobrych Rodziców” prowadzone przez psychologów (Małgorzata Stolarska, Agnieszka Jurkiewicz) oraz logopedę (Przemysława Ledwożyw).
W warsztatach uczestniczą rodzice dzieci z ADHD, ODD (zaburzenia opozycyjno – buntownicze) oraz Zespołem Aspergera. Zajęcia trwają 2 godziny zegarowe, odbywają się raz w tygodniu, na przestrzeni 15 tygodni w godzinach 16.30 – 18.30. Pomiędzy zajęciami rodzice praktycznie ćwiczą poznane w trakcie danego warsztatu techniki behawioralne lub poznawcze.

Tematy poruszane w czasie warsztatów:
1. Wykład wstępny na temat ADHD, zaburzeń zachowania, celowego łamania norm, braku zasad, zaburzeń opozycyjnych i buntowniczych. Dlaczego z różnymi dziećmi trzeba pracować różnymi metodami, behawioralna analiza zachowania – teoria praktyka.

2. Rozróżnianie objawów ADHD od objawów innych zaburzeń lub celowego łamania norm.

3. Behawioralne i poznawcze techniki radzenia sobie z objawami ADHD – „okulary na ADHD" (opcje ułatwienia, w trakcie warsztatu omawiane są konkretne techniki pracy z objawami ADHD w szkole, klasie, w domu.

4. Nauka identyfikacji konkretnej sytuacji problemowej i wiążącego się z nią trudnego zachowania, a także czynników bezpośrednio poprzedzających ich występowanie oraz czynników podtrzymujących (behawioralna analiza zachowania, ABC wg. C. Sutton itp.).

5. Zauważanie pozytywnych zachowań dziecka i chwalenie go za nie, praca na pozytywnych wzmocnieniach, nagradzanie pozytywnych zachowań, system żetonowy.

6. Rygorystyczne przestrzeganie norm, zasad. Powiązanie przestrzegania i łamania przez dziecko zasad z system nagród i konsekwencji. Skuteczne wyciąganie konsekwencji.

7. Wprowadzenie systemów żetonowych.

8. Radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi, wybuchem agresji impulsywnej.

9. Komunikacja rodzic – dziecko – szkoła.