Obowiązek informacyjny

Olsztyn, dnia 25 maja 2018r.

INFORMACJA ADMINISTRATORA

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanego dalej RODO informuję, że administratorem jest Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie przy pl. Bema 5, która przetwarza dane w celu realizacji zadań statutowych.

Dane gromadzone i przetwarzane są w trybie art. 6 ust. 1 lit a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO w związku realizacją zadań statutowych.

Administrator, może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.

Każda osoba, której dane dotyczą jest uprawniona w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

Dane osobowe będą przechowywane przez administratora zgodnie
z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

           Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.

 Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Powiatowej Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej w Olsztynie jest Violetta Dąbrowska, tel.

604 453 118.